Leif Høegh stiftelse

Leif Høegh Stiftelse (LHS)  har gjennom de siste årene støttet bokprosjekter som «Nasjonens ære» (Dag Bakka), «Rapport fra Nr. 24» (Gunnar Sønsteby),  «Tankers, Big Oil & Pollution liability» (Tormod Rafgård), «En kriger for fred» (Bjørn Egge), «Revolusjonens barn» (Stéphane Courtois, Torgrim Titlestad, Frode Fanebust og Antonio Elorza) og dertil en omfattende produksjon av professor Erik S. Reinert (økonomi) og professor Torgrim Titlestad (historie).

LHS finansierte filmen «Når boblene brister» (om finanskriser), en film som er like aktuell i dag som da den ble produsert (2012).

«FLATØYBOK» fra 1387 er et kulturelt storverk. Det er delfinansiert av LHS. I alt vesentlig handler storverket om Norge. Det ble skrevet av lærde munker på Island, oppbevart ved Det Kgl. Hoff i København i 600 år og bragt tilbake til Island i 1972. De siste to bind av seks er under ferdigstillelse, slik at hele verket vil foreligge på moderne norsk i november 2019.  Den norske utgaven er produsert av professor Torgrim Titlestad og hans medarbeidere.

Norge ble samlet til ett rike av Harald Hårfagre under og etter slaget i Hafrsfjord i 872. 1150-års jubileet for Rikssamlingen vil finne sted i Hafrsfjord i 2022. Feiringen blir en viktig begivenhet i seg selv, men også fordi Rikssamlingen var en forutsetning for kristningen av Norge etter slaget på Stiklestad i 1030. Prosjektet «Norge 872 – 2022» blir ledet av professor Torgrim Titlestad og dr. Christian Anton Smedshaug. Det delfinansieres av LHS.

LHS gir støtte til noen betydningsfulle musikkprosjekter. Dette omfatter eierskap til fremragende musikkinstrumenter som lånes ut til lovende kunstnere.

LHS har gitt – og gir støtte til forskjellige prosjekter i undervisningssektoren. Det samme gjelder for helsesektoren.

Norges forsvars – og sikkerhetspolitikk er viktig for vårt lands fremtid. LHS har støttet diverse forsvarsprosjekter gjennom årene, og for tiden støttes ALDRIMER.NO (www.aldrimer.no) og studier relatert til langtidsplanene for Forsvaret ( i samarbeid med Institutt for forsvarsopplysning/IFO). Siste produkt er notatet «På vei mot et effektivt krigsforsvar» (www.tjodareik.no). Et nytt notat relatert til Forsvarssjefens fagmilitære råd og budsjettbehandlingen i Stortinget høsten 2019 er under utarbeidelse. LHS har også bidratt til vedlikehold av KV «Andholmen», den siste gjenværende av skøytene som deltok i den hemmelige farten over Nordsjøen under den annen verdenskrig.

Søke støtte:

Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse hverken innenlands eller utenlands. Styret tar selv initiativ til utdeling.